Môj košík

×

Žiadne produkty v košíku.

Do obchodu

Obchodné podmienky

Identifikačné údaje predavajúceho

Predávajúci: Renáta Kamenská

Sídlo: J. Thurzu 3202/6, 962 12 Detva

IČO: 51 648 083

DIČ: 112 434 4705

Telefónny kontakt: +421 903 637 891

E-mail: info@chlebickyazakusky.sk

Prevádzka: Partizánska 57, 962 12 Detva

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov cez internetovú stránku www.chlebickyzakusky.sk Podmienky bližšie definujú a spresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ -ďalej len Kupujúci). Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.  Objednať si tovar môže osoba staršia ako 18 rokov. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká odoslaním riadne a úplne vyplnenej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky skontrolovať ju a opraviť. Kupujúci berie na vedomie, že odoslaním objednávky mu vznikne povinnosť uhradiť cenu objednaného tovaru pri jeho prevzatí.
Po obdržaní objednávky predávajúci ju potvrdzuje do 24 hodín od jej zaslania. Potvrdenie objednávky predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom, alebo telefonicky.
V prípade nejasností, či veľkého obsahu objednávky, predávajúci telefonicky bude kontaktovať kupujúceho. Ak zákazník neodpovedá na e-mail, predávajúci objednávku neakceptuje a nevybaví.

Termín dodania je uvedený pri každom tovare individuálne. Prevzatie tovaru osobne na prevádzke, prípadne dohodou.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

– Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)
– Množstvo objednávaného tovaru
– Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach
– Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Cenové a platobné podmienky

Na internetovej stránke www.chlebickyzakusky.sk sa nachádza kúpna cena tovarov.

Predávajúci si vyhradzuje jednostranne zvýšiť ceny tovarov alebo nákladov spojených s dodaním tovaru s tým, že nové ceny sú pre kupujúceho platné odo dňa ich uverejnenia na www.chlebickyazakusky.sk

Platba v hotovosti v euro mene alebo kartou pri prevzatí tovaru.

 

Storno objednávky

Kupujúci má právo objednávku zrušiť či zmeniť najneskôr 24 hodín pred požadovanou dodávkou tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty. Pri zrušení kúpnej zmluvy je potrebné uviesť kontaktné údaje kupujúceho a identifikáciu objednávky, najmä číslo objednávky, dátum objednávky a identifikáciu objednaných výrobkov. Kúpna zmluva sa považuje za zrušenú dňom doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúcemu. V prípade zrušenia kúpnej zmluvy predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Záručné podmienky a reklamácia

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať množstvo, kvalitu a neporušenosť tovaru.

Ak má prevzatý Tovar nedostatky (predovšetkým nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, cena alebo akosť zákonným alebo zmluvným parametrom) jedná sa o nedostatky Tovaru, za ktoré Predávajúci zodpovedá.
Pokiaľ má Tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť do 30 minút od jeho prevzatia. Reklamáciu môže Kupujúci oznámiť osobne na prevádzke alebo telefonicky na čísle 0903 637 891. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť na adresu odberného miesta reklamovaný tovar. V prípade uplatnenej reklamácie je Kupujúci povinný uviesť dôvody reklamácie.
Reklamácia je vyriešená ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V ostatných prípadoch postupuje reklamácia do reklamačného konania. Výsledok reklamácie a jej riešenie je oznámené Kupujúcemu mailom ihneď po prešetrení reklamácie, najneskôr však do 3 pracovných dní od jej prevzatia.
Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Zásady získavania a spracovania osobných údajov

Predávajúci získava a spracúva osobné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón, adresa doručenia tovaru, požadovaný termín doručenia, meno a priezvisko osoby poverenej na prevzatie tovaru), a to za účelom: evidencie, správy a splnenia objednávok vrátane doručenia objednaného tovaru kupujúcemu,

priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb predávajúceho v súlade s ustanovením podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov, nakoľko kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty boli získané v súvislosti s predajom tovaru.

  1. Právnym základom na získanie a spracovávanie osobných údajov kupujúceho je zmluvný vzťah, t. j. kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúca sa objednania tovaru z www.chlebickyazakusky.sk. Následkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje zo strany kupujúceho je nemožnosť objednať tovar od predávajúceho
  2. V procese registrácie prostredníctvom elektronického formulára kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje označením políčka „Súhlasím s poskytnutím osobných údajov za účelom ich spracúvania v súlade platnou právnou úpravou a s Obchodnými podmienkami predávajúceho“.
  3. Proces registrácie kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a spracovanie osobných údajov kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané aj počas prenosu z prehliadača kupujúceho a stránky www.chlebickyazakusky.sk.
  4. Kupujúci má práva uvedené v ust. 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. najmä právo na informácie o spracúvaní jeho údajov v informačnom systéme predávajúceho, na zoznam údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, informácie o zdroji údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ako aj na blokovanie a likvidáciu údajov. Kupujúci je oprávnený namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu. Tieto práva je kupujúci oprávnený uplatniť písomne prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail info@chlebickyzakusky.sk.

Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
  2. Predávajúci je oprávnený meniť a dopĺňať znenie Obchodných podmienok. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.
  3. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), teda ak ide o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacich predpisov (napr. zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).